מטרת מרכז הפועל

האסיפה כללית של מרכז מיום 19/2/2020 מחליטה כי בארבע השנים הקרובות, עיקר מטרות הפעילות של המרכז תהיינה כדלקמן: