חוק הספורט – ביטוח

חוק הספורט : ביטוח (תיקון מס' 15) תשע"ח -2018

7. (א) (1) חוק הספורט, התשמ"ח-1988 מחייב אגודת ספורט (שהוגדרה בחוק: "חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסוימים והמסונף לארגון ספורט או הפועל כתאגיד עצמאי"), ארגון ספורט ("תאגיד שלא למטרות רווח המאגד בתוכו אגודות ספורט העוסקות בענפי ספורט שונים"), התאחדות ואיגוד ("תאגיד שלא למטרות רווח, המרכז והמייצג ענף או ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענף ספורט") לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

ספורטאי ראשי לבטח את עצמו לפי חוק זה, ואולם גוף ספורט לא יבקש או ידרוש מספורטאי לבטח את עצמו ולא יתנה את החברות בגוף או את ההשתתפות בפעילות המאורגנת בידי הגוף או מטעמו בכך שהספורטאי ביטח את עצמו;

(2) על האמור בפסקה (1), בוטח ספורטאי הנוטל חלק בתחרות ספורט מסוימת בידי אחד מגופי הספורט או שביטח את עצמו, או שבוטח בביטוח אחר שמתקיימים בו התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), לפחות, יהיו שאר גופי הספורט שחלה עליהם חובת ביטוח לפי פסקה (1) פטורים מביטוח כאמור באותה פסקה, ובלבד שנמסר להם אישור המבטח על כך שמתקיימים בביטוח
התנאים האמורים;

(3) חלה על גוף ספורט חובת ביטוח כאמור בפסקה (1), יבדוק אם הספורטאי כאמור בפסקה(2) בעת הצטרפותו של הספורטאי לגוף הספורט, ובתחילתה של כל עונת ספורט, ואם אינו מבוטח- יבטחו לפי סעיף זה.

 

(תיקון 10) תשע"ו 2016

(א1) חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה:

(1) ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר מינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, לפחות, בתמורה להשתתפות בתחרויות ספורט;

(2) ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שמעסיק מארגן או תומך בה כפעילות נלווית לעבודה, לרבות בליגה למקומות עבודה, המבוטחים לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה -1995, בענף ביטוח נפגעי עבודה.

(3) ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לעניין פעילות שחלה לגביה חבות של המבטח לפי חוזה הביטוח שהתלמידים מבוטחים בו;

(תיקון מס' 15)מ תשע"ח-2018

(4) ספורטאים המשתתפים בפעילות ספורט שאין בעדה תשלום שכר או כל תמורה אחרת.

(ב) השר ראשי לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף ספורט, כולו או מקצתו.